فهرست

آئین نامه استفاده از کتابخانه

-به منظور فراهم کردن امکان استفاده از کتابخانه مدت و تعداد امانت کتابهای رفرنس و مرجع با توجه به نظر کتابدار میباشد.      

-کتاب فقط به صاحب کارت عضو امانت داده مشود.                                                                                          

- مدت امانت کتاب برای اعضای هئیت علمی دانشکده 20روز تعیین میشود و حداکثر تا 2 بار قابل تمدید میباشد و همچنین اعضای هئیت علمی میتواند 4کتاب  امانت بگیرد.                                                                                                     

-مدت امانت کتاب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد 15روزبوده وهر دانشجوهمزمان  حداکثر 3کتاب میتواند به امانت   ببرد مدت مذکور یک بار قابل تمدیدمی باشد .  

                                                                                                                                                                                                                                       

-امانت گیرندگان میتوانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب ،مدت زمان کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر در روز نباشد به صورت حضوری تمدید نماید.                                                                                                                

- کتابهای مرجع و مجلات فقط در محل کتابخانه قابل استفاده می باشندو در صورت ضرورت حداکثر به مدت یک شب در پایان وقت اداری با ارائه کارت دانشجویی امانت داده می شود.                                                                                                                        

- چنانچه امانت گیرنده کتابی را گم کند باید کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد یا اگر کتاب مورد نظر یافت نشد باید معادل قیمت کتاب به کتابخانه پول بپردازد.                                                                                                               

دانشجویان در زمان فراغت از تحصیل موظف به تسویه حساب از کتابخانه می باشد .