فهرست

بخش امانت

هدف ما ارائه خدمات به مراجعین است با توجه به اینکه مخزن کتاب به صورت  قفسه باز اداره میشود ، کاربران میتوانند شخصا   کتابهای مورد نظر را انتخاب کرده و در صورت عدم دستیابی  از کتابدار کمک و راهنمایی بگیرند.