فهرست

بخش فنی و اطلاع رسانی

بخشی از فعالیت های کتابخانه آماده سازی کتابها می باشد که عبارت است از : مهر زدن ،ثبت کتاب فارسی و لاتین ،ورود اطلاعات کتابهای  فهرست نویسی شده در کامپیوتر ،تولید برچسب و بارکد منابع کتابخانه.