فهرست

کتابخانه

درباره کتابخانه :کتابخانه دانشکده توانبخشی بابل در سال 1395 با پیگیریهای به عمل آمده از سوی مسئولین و ضرورت وجود یک کتابخانه تخصص در محل دانشکده توانبخشی رسما فعالیت خود را اغاز نمود. مساحت ساختمان کتابخانه حدود 50متر مربع و دارای    سالن مطالعه خواهران و برادران با گنجایش 20نفر دانشجو و نیز میز امانت ،مخزن کتب فارسی و لاتین ،بخش مخزن نشریات ادواری فارسی و لاتین میباشد                                                                                                                   

اهداف:گردآوری و نگهداری سازماندهی مواد و منابع به منظور بهره کیری در امر آموزش و پژوهش میباشد .